Nyt:

Live’n’Learn er netop blevet revideret og implementeret i Rambølls kvalitetsplatform Hjernen&Hjertet. I den forbindelse skifter systemet navn til ’Rambøll Sundhed og Trivsel’. Du kan læse mere om det reviderede værktøj her: www.hjernenhjertet.dk

Hvad?

Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) er et forskningsbaseret elektronisk evalueringsredskab, der kan måle på elevernes sundhed, trivsel og læring samt undervisningsmiljø. Det elektroniske værktøj skal skabe værdi for brugerne. Det sker ved, at skolen hurtigt kan handle på de indsamlede oplysninger. Derfor er intentionen med Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) at skabe et værktøj, der gennem enkle rapporter kan hjælpe pædagoger, lærere og sundhedsplejersker til en tidlig, målrettet og konkret indsats for at fremme vilkårene for elevernes sundhed, trivsel og læring.

Hvem står bag Live´n´Learn

Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) er udviklet af Rambøll Management Consulting i samarbejde med forskerne Lektor Hans Henrik Knoop, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet og MD Kjeld Poulsen, Steno Diabetes Center, Gentofte samt brugere fra Vejle Kommunes Uddannelse og Læring og Vejle Kommunes Sundhedspleje.

Hvordan?

Opbygning af evalueringssystemet

Formuleringer og indhold er tilpasset og målrettet to aldersgrupper:

Hvis man igangsætter Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) på for eksempel 5. årgang, vælger it-systemet altså automatisk spørgsmålene målrettet til 4.-10. årgang.

Evalueringssystembet består af fire moduler, og spørgsmålene i disse kan besvares samtidig, men kan også vælges enkeltvis.

SUNDHED

TRIVSEL

LÆRING

UNDERVISNINGSMILJØ

Hvordan benyttes systemet?

Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) er integreret med UNI-C og skolernes administrationssystem, og derfor skal der ikke bruges tid på at oprette klasser, hold eller elever. Dette betyder samtidigt at integrationen med skolernes administrationssystem, sørger for opdaterede klasselister.

Klare evalueringsrapporter

Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) leverer enkle og overskuelige rapporter, så pædagoger, lærere og sundhedsplejersker hurtigt kan danne sig et overblik over klassens resultater. Der kan dannes rapporter på elevniveau samt klasse-, skole- og kommuneniveau.

Et eksempel fra en fiktiv sundhedsrapport

Forældresamtykke?

Der er udarbejdet standardmateriale så pædagoger, lærere og sundhedspersonale skal anvende minimal tid på disse lovpligtige forhold vedrørende elevernes besvarelser. En afgørende styrke ved dette værktøj er, at forskerne løbende på baggrund af de anonymiserede og krypterede data bidrager med analyse af resultater og inspiration til det videre arbejde. Forældrene skal én gang give samtykke til videresendelse af data til forskningen. Desuden gælder særligt for sundhedsmodulet, at forældrene forud for hver måling skal have mulighed for at sige nej tak til, at deres barn udfylder spørgsmålene.

Hvem har adgang til hvilke besvarelser?

Et eksempel fra et fiktivt elevskema

Læreren har adgang til afrapportering af modulerne læring, trivsel og undervisningsmiljøvurdering. Disse rapporter er primært målrettet dialogen i teamet og til at opfylde den lovpligtige UMV. Desuden kan læreren se den enkelte elevs besvarelse – til brug i f.eks. skole/hjem-samarbejdet.

Elevens besvarelse af sundhedsmodulet er særlig i den henseende, at det er personfølsomme oplysninger. Sundhedslovgivningen sætter grænser for, at det kun er skolens sundhedsplejerske, der har adgang til den enkelte elevs besvarelse på disse konkrete spørgsmål. Det vil sige, at sundhedsplejersken har adgang til afrapportering af modulerne sundhed, trivsel, læring og undervisningsmiljø.

Hvorfor bruge Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel)?

Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) kan for eksempel bruges som afsæt for dialog om pædagogisk udvikling og læring, til et tættere samarbejde med skolens sundhedsplejerske, i skole/hjem-samarbejdet, i skolebestyrelsen eller i den forebyggende inklusionsindsats. Men det er også et værktøj, der kan bruges i dialog med holdet – mulighederne er mange.

Nu hvor inklusion er på den nationale dagsorden kan Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) med sine forskningsbaserede spørgsmål og letlæselige rapporter, være en stor hjælp til at forældre og professionelle kan følge den enkelte elevs og holdets/klassens forudsætninger for læring. Sammen med f.eks. resultater fra Nationale Test vil skolerne have et godt grundlag for at engagere eleverne i deres egen sundhed, trivsel og læring og for at styrke fællesskaberne til gavn for den enkelte. Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel) giver endvidere lærere, pædagoger, og sundhedsplejersker mulighed for at realisere et tværfagligt samarbejde med baggrund i letlæselige rapporter. Det giver forældre og skole en enestående mulighed for at fokusere samarbejdet om barnets og holdets/klassens eller skolens sundhed, trivsel og læring.

Materialer

Er du interesseret i flere oplysninger om Live´n´Learn (Rambøll Sundhed og Trivsel), finder du en række relevante materialer nedenfor. Ellers kan du finde oplysninger om det reviderede værktøj her: www.hjernenhjertet.dk